top of page

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozovatelem vleku je fyzická osoba:

 

Mgr. Martin Kocur

17. listopadu 1209 / 18

736 01 Havířov – Podlesí

IČ: 76221385

Povinností každého návštěvníka vleku je dodržovat tento provozní řád a řídit se jím.

 

1. Elektrický vlek Motorsport VLV-X 001 slouží pro wakeboarding, wakeskating, vodní

lyžování a kneeboarding.

2. Provoz vleku je povolen pro veřejnost od 15.4. do 15.10 (viz. provozní doba)

3. Doba od 7:00 do 10:30 hod. a od 19:00 hod. do 21:00 hod. je vyhrazena pro lyžování

a trénink členů Klubu vodního lyžování Havířov, resp. dalších subjektů dle objednávek.

4. Vlek nelze provozovat za mlhy, zhoršené viditelnosti, bouřky, za zvýšeného větru a

v případě příliš vysokého či nízkého stavu hladiny vodní nádrže. Peníze se v těchto

případech za zakoupené permanentky nevracejí.

5. Za ztracené nebo poškozené permanentky se náhrada neposkytuje.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby, ceníku a uzavření vleku z

technických důvodů.

7. Organizacím může být pronajata část provozní doby. O tomto musí být veřejnost

informována předem. Rezervace vleku má přednost před provozem pro veřejnost.

8. Zakoupením permanentky návštěvník souhlasí se všemi body provozního řádu a je

povinen se podrobit všem jeho ustanovením a pokynům obsluhy. Vstup na startovní molo

je povolen pouze osobám s platnou zakoupenou permanentkou.

9. Jízdy na vleku jsou na vlastní nebezpečí. Každý účastník musí být vybaven plovací

vestou, využití překážek na vodě je možné pouze po domluvě s obsluhou vleku a s

ochrannou přilbou. Jezdec může najet na překážku pouze tehdy, je-li přesvědčen, že

nikdo neplave v její blízkosti.

10. Překážky je možné využívat jen s vlastní výbavou a ploutvičkami z plastu či laminátu

max. do výšky 2cm. Je zakázáno najíždět na překážky se zapůjčeným vybavením

lyžařského vleku.

 

11. Veřejnost bude informována o provozní rychlosti vleku a každý jezdec je povinen

posoudit, zda momentální rychlost vleku odpovídá jeho schopnostem. Zákazníci vleku

musí umět plavat.

12. Zákazníci nastupují na startovní molo jednotlivě. Další zákazník může odstartovat až

po uvolnění prostoru v případě pádu předchozího jezdce.

13. V případě vysokého počtu zákazníků si provozovatel vyhrazuje právo odpojit jezdce

po čtyřech absolvovaných kolech na vleku.

14. V případě pádu jezdce v trati jsou ostatní jezdci povinni jej objet, v případě , že by

jej ohrozili nebo je-li v trati jiná překážka, musí jezdec pustit hrazdu a zamezit tak střetu

s druhou osobou či překážkou na trati, přičemž za následky střetu odpovídá vždy tažený

jezdec. Před nevyhnutelným střetem se doporučuje jezdci, který plave, aby se ponořil.

15. V případě, že jezdec v trati upadne, musí neprodleně trať opustit, nesmí chytat volně

jedoucí lana, dle svých možností se snaží zamezit střetu s taženými jezdci a doplavat

nejkratší možnou cestou ke břehu.

16. Po ukončení jízd je každý povinen vrátit zapůjčené vybavení vleku. Při svévolném

poškození je povinen nahradit vzniklou škodu.

17. Pro jízdy osob do 15 let je nutný souhlas jeho zákonného zástupce.

18. Při nevyčerpaném počtu zakoupených jízd uvedených na permanentce si tuto

zákazníci vleku vyzvednou u obsluhy vleku, permanentku mohou využít později kdykoliv

v provozní době v daném roce.

19. Provozovatel vleku neručí za ztrátu ani odcizení peněz a jiných cenných předmětů v

areálu vleku.

V prostorách vleku je zakázáno:

 a) chování, které ohrožuje bezpečnost a pořádek na vleku

 b) vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do vody, běhat v prostoru startu a

přístupu ke startu

 c) jezdit pod vlivem alkoholu a omamných látek

 d) koupání.

 

Z prostoru vleku bude bez nároku na vrácení jízdného vykázán takový návštěvník, který

přes napomenutí poruší ustanovení provozního řádu, neuposlechne pokynů pracovníků

vleku nebo se chová jiným nepřípustným způsobem.

13631_179289424352_179288989352_2825517_
KONTAKT
bottom of page